SYMBOL LS2208

SYMBOL LS2208 เป็นแสกนเนอร์ที่มีน้ำหนักเบา ทนทานใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับหรับธุรกิจร้านค้าต่างๆ

Start typing and press Enter to search