MM&NN-logo2

 

บริษัทดำเนินธุระกิจทางด้านบาร์โค้ด (Barcode )
และระบบสื่อสัมผัส (Touchscreen) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด ต่างๆเช่น
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด เครื่องติดฉลากสินค้า
อุปกรณ์จอสัมผัส รับพิมพ์บาร์โค้ดสำเร็จรูป รับตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ
อังกฤษ อิตาลี โปตุเกท อเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน
ภายใต้ตราผลิตภัณท์สินค้า AXICON NOVEXX AVERY TOWA NAPPASS eTURBO